23:04:25 ორშაბათი, 22 აპრილი 2019
 • 2019 წლის 21 მარტის საქართველოს მთავრობის №142 დადგენილებით „მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილებაში განხორციელდა ორი მნიშვნელოვანი ცვლილება: 

   

  1.       მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილების 62-ე მუხლის თანახმად, „განხორციელებული მშენებლობის დადასტურებისნომენკლატურით სამსახურში ხდებოდა ისეთი დასრულებული ობიექტების განხორციელებული მშენებლობის დასაშვებობის დასადასტურებლად წარმოდგენა, რომელთაც უარი ქონდათ ნათქვამი ექსპლუატაციაში მიღებაზე. აღნიშნულ დადგენილებაში შეტანილი ცვლილების თანახმად, უქმდება უკვე განხორციელებული მშენებლობის ქალაქგეგმარებით მოთხოვნებთან შესაბამისობის და მისი დასაშვებობის დადასტურების შესაძლებლობა. დარღვევით განხორციელებული მშენებლობის შემთხვევაში, ამ დარღვევების კანონმდებლობით განსაზღვრულ ნორმებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით საკითხზე მსჯელობა შესაძლებელი იქნება მხოლოდ შეთანხმებული სამშენებლო დოკუმენტის ცვლილების კუთხით, რომლის დროსაც სამსახურში კანონმდებლობით განსაზღვრულ სხვა დოკუმენტაციასთან ერთად წარმოდგენილი უნდა იქნას შეთანხმებული არქიტექტურული პროექტის დარღვევისათვის გამოცემული აქტი და დაკისრებული ჯარიმის გადახდის ქვითრი.

   

  2.       „მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილებაში განხორციელებული ცვლილების თანახმად, მკაფიოდ განისაზღვრა თუ რა სახის ცვლილების განხორციელებაა შესაძლებელი არქიტექტურული პროექტის კორექტირებით და რა შემთხვევაში უნდა დაიწყოს თავიდან მშენებლობის ნებართვის აღების პროცედურა, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, კერძოდ: სამშენებლო დოკუმენტის იმგვარი ცვლილება, რომელიც ითვალისწინებს შეთანხმებულ ობიექტზე ახალი სართულ(ებ)ის დაშენებას, ობიექტის განაშენიანების ფართობის ცვლილებას 20 პროცენტზე მეტად, ან ამ ობიექტის ფუნქციის ცვლილებას, შეთანხმებული პროექტის კორექტირების გზით აკრძალულია. თუ დამკვეთს სურს უკვე შეთანხმებული ობიექტის არქიტექტურულ პროექტში იმგვარი ცვლილების შეტანა, რომელიც ითვალისწინებს ახალი სართულ(ებ)ის დაშენებას, ობიექტის განაშენიანების ფართობის ცვლილებას 20 პროცენტზე მეტად, ან ამ ობიექტის ფუნქციის ცვლილებას, საჭიროა მან ნებართვის გაცემის პროცედურა დაიწყოს პირველი სტადიიდან, მოითხოვოს მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობები მოთხოვნის დროისათვის მოქმედი ნორმების/რეგლამენტების შესაბამისად და დაასრულოს ნებართვის გაცემის პროცედურა ამ კანონმდებლობის შესაბამისად, თუ ამის საშუალებას იძლევა თავად სამშენებლო ობიექტი.

  2019-04-01
 • დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაზე მომუშავე ჯგუფის- „სითი ინსტიტუტი საქართველოს“ მიერ წარმოდგენილი განახლებული მასალები.
  2019-03-22
 • თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური აცხადებს ღია კონკურსს 6 ვაკანტურ პოზიციაზე:


  I
  და II კლასის შენობა-ნაგებობების სანებართვო განყოფილების უფროსი სპეციალისტი. 1 (ერთი) ვაკანსია:  

  ვაკანსიის N54605  

  I და II კლასის შენობა-ნაგებობების სანებართვო განყოფილების უფროსი სპეციალისტი. 2 (ორი) ვაკანსია:

  ვაკანსიის N54604 

  ძველი თბილისის სანებართვო განყოფილება უფროსი სპეციალისტი. 1 (ერთი) ვაკანსია:  

  ვაკანსიის N54607  

  ძველი თბილისის სანებართვო განყოფილება უფროსი სპეციალისტი. 1 (ერთი) ვაკანსია:  

  ვაკანსიის N54608  

  ძველი თბილისის სანებართვო განყოფილება უფროსი სპეციალისტი. 1 (ერთი) ვაკანსია:  

  ვაკანსიის N54606 

   

  კონკურსში მონაწილეობისათვის სავალდებულოა, კანდიდატი დარეგისტრირდეს, საჯარო სამსახურის ბიუროს ვებგვერდზე - hr.gov.ge და ელექტრონულად წარმოადგინოს შესაბამისი დოკუმენტაცია, საკონკურსო მოთხოვნების შესაბამისად.

  განცხადების წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2019 წლის 30 მარტი.

  კანდიდატები შეირჩევიან ქულათა სისტემის საფუძველზე, სპეციალურად შექმნილი კომისიის მიერ.

  თბილისის არქიტექტურის სამსახური მოუწოდებს ყველა კვალიფიციურ, გამოცდილების მქონე სპეციალისტს მიიღოს მონაწილეობა ღია კონკურსში და ჩაერთოს დედაქალაქის განვითარების პროცესში  2019-03-21
 • საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, კერძოდ, ნებართვის გაცემის I სტადიაზე (მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დამტკიცება) და II სტადიაზე (არქიტექტურული პროექტის, კონსტრუქციული ან/და ტექნოლოგიური სქემის შეთანხმება) სავალდებულოა განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილ იქნეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურში, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურში, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება − საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში გასაგზავნი დოკუმენტაცია, რისი წარმოდგენაც, ხშირ შემთხვევაში, არ ხდება არც განაცხადის რეგისტრაციისას და არც სამსახურის მიერ განაცხადის რამოდენიმეჯერ დახარვეზების შემდგომ. აქედან გამომდინარე, მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესაბამის სტადიაზე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურში, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურში ან საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება − საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში წარსადგენი რომელიმე დოკუმენტის წარმოუდგენლობის შემთხვევაში, სამსახურის მიერ მიღებული პირველი შუალედური გადაწყვეტილებით განმცხადებელს მოეთხოვება ზემოაღნიშნული დოკუმენტაციის წარმოდგენა და იმ შემთხვევაში, თუ განმცხადებლის მიერ საერთოდ არ იქნება წარმოდგენილი რომელიმე დოკუმენტი (ერთი მათგანი მაინც), განცხადებაზე მიღებული მეორე გადაწყვეტილებით ეს განცხადება დარჩება განუხილველი.

  2019-03-18
 • თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა დამტკიცებულია. გადაწყვეტილება დედაქალაქის საკრებულომ 37 ხმით 4-ის წინააღმდეგ მიიღო.

  დოკუმენტზე ერთწლიანი ინტენსიური მუშაობის შედეგად:

  გენგეგმის დოკუმენტი გახდა აღსრულებადი;

  ზონირების ბალანსის ფარგლებში დაზუსტდა სამშენებლო და არასამშენებლო ტერიტორიები;

  დაზუსტდა გეგმარებითი შეზღუდვები მეწყერსაშიში ზონებისთვის, ხევების, სასაფლაოების, კოლექტორების და შეტბორვის არეალებისთვის, ასევე, იდენტიფიცირდა გეოდინამიკური საფრთხეების არეალები;

  მკაფიოდ განისაზღვრა ლანდშაფტური ზონის არეალები და ზონირებას დაემატა სატყეო ზონა. ასევე, აღდგა ისტორიული ლანდშაფტის დაცვის ზონა;

  დაზუსტდა მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის განხორციელებისათვის პროექტების და კვლევების სამოქმედო გეგმა, ქალაქგეგმარების, ეკონომიკის, ლანდშაფტის და ტრანსპორტის მიმართულებით;

  გარდა ამისა, ადრე წარმოდგენილ განახლებულ გენგეგმაში საკამათო იყო ტრანსპორტის საკითხები, გამომდინარე იქიდან, რომ შემოთავაზებული წინადადებები ატარებდა ზედაპირულ ხასიათს და არ ეფუძნებოდა ძირეულ კვლევებს. ვინაიდან მცირე დროში შეუძლებელი იქნებოდა მაშტაბური კვლების ჩატარება, მუნიციპალიტეტმა მიმართა აზიის განვითარების ბანკს დახმარებისთვის, რომელთან მჭიდრო თანამშრომლობით გამოცხადდება კონკურსი და დაიწყება მდგრადი სატრანსპორტო მობილობის გეგმაზე მუშაობა, რომელიც თავისი შინაარსით კომპლექსური დოკუმენტი იქნება;

  გაიწერა შემდეგი ეტაპის ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტების პროგრამა და შეიქმნა შესაბამისი რუკა, სადაც მონიშნულია ის ტერიტორიები, რომლებზეც უნდა დამუშავდეს გარემოს დაცვითი კვლევები და განაშენიანების რეგულირების გეგმები;

  გენგეგმის ფარგლებში მსხვილი საქალაქო პარკის მოსაწყობად შეირჩა 4 ტერიტორია, (ზღვის უბნის პარკი, დიღმის ჭალები, ვაზისუბნის პარკი და დირსი ჭალის პარკი) აქედან ორზე (დიღმის ჭალები და ზღვის უბნის პარკი) მუნიციპალიტეტმა უკვე დაიწყო მუშაობა;

  ქალაქის მასშტაბით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმებიდან შვიდს განესაზღვრა სარევიზიოს, ხოლო ოთხს ქალაქის განაშენიანებისთვის შეუსაბამოს სტატუსი;

  ტექნიკური თუ სხვაგვარი უზუსტობების თვალსაზრისით, განხორციელდა 7 თემატური რუკის რევიზია და ძირითადი ზონირების რუკის კორექტირება. მოგეხსენებათ გენგეგმის ახალ დოკუმენტში რიგ არეალებში გამქრალი იყო ქალაქის შიდა გამწვანებული სივრცეები, ამ მიმართულებით დამუშავდა და შეიქმნა თბილისის გამწვანებული ტერიტორიების რუკა.

  ასევე, გადამუშავდა განაშენიანების რეგულირების წესები. რომლის მიხედვითაც ქალაქში იკრძალება განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის კ2-ის მატება. კ2 კოეფიციენტებს ადგენს გენგეგმის უფლებრივი ზონირების რუკა, რომელიც საზღვრავს შენობა-ნაგებობების მაქსიმალურ ინტენსიობას (შენობა-ნაგებობების სართულების ჯამურ ფართობს). ამ აკრძალვით მესაკუთრეებს არ შეეძლებათ მიმართონ მუნიციპალიტეტს გენგეგმით დადგენილი მაქსიმალური კოეფიციენტის მომატების თაობაზე.
  2019-03-18
  • 2018 წლის 29 და 30 დეკემბერს, სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის ოფიციალური ვებ-გვერდი (www.tas.ge) მიუწვდომელი იქნება მომხმარებლებისთვის, ვინაიდან იგეგმება ელექტრონულ სისტემაში კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერის და კვალიფიციური ელექტრონული შტამპის მოდულის ინტეგრაცია.

  • 2018 წლის 31 დეკემბრიდან ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის სისტემაში განცხადების განსათავსებლად მომხმარებლის მიერ საჭირო იქნება ელექტრონული ხელმოწერის განხორციელება. აღნიშნულისთვის აუცილებელია მომხმარებელს, ID ბარათთან ერთად, ჰქონდეს ID ბარათის ელექტრონული წამკითხველი.

  • ელექტრონული ხელმოწერის განხორციელება, ასევე, საჭირო იქნება 2018 წლის 31 დეკემბრამდე დარეგისტრირებულ და 2018 წლის 31 დეკემბრის შემდგომ სამსახურში შემობრუნებულ განცხადებებზე.

  • პირადობის ელექტრონული მოწმობის უნივერსალური პროგრამის ჩამოტვირთვა და დაინსტალიერება შესაძლებელია შემდეგი ბმულის გამოყენებით https://id.ge/download/#unitool.

  • სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის ოფიციალური ვებ-გვერდზე (www.tas.ge) შესასვლელად აუცილებელია Google Chrome ბრაუზერის გამოყენება.

  • განაცხადის ველების შევსების შემდგომ გადაგზავნის ღილაკზე დაჭერისას ხშირ შემთხვევაში შესაძლებელია დაფიქსირდეს შეცდომა და არ გადმოიგზავნოს განცხადება. ამის მიზეზი შესაძლებელია იყოს ბრაუზერის ისტორიაში (cache) ძველი ინფორმაციის დამახსოვრება. აღნიშნული პრობლემის აღმოსაფხვრელად აუცილებელია ბრაუზერის ისტორიის (cache) გაწმენდა. იხილეთ თანდართული ფაილი.

  • რეგისტრირებული ელექტრონული განცხადების შემთხვევაში, „შეტყობინებები“-ს ველის მეშვეობით ფაილის მიბმა და გადმოგზავნა შესაძლებელი აღარ იქნება. დასაშვები იქნება მხოლოდ ტექნიკური ხასიათის შეტყობინების განხორციელება, რაც არ მოიცავს მოთხოვნის დაყენებას და სხვა არატექნიკური ხასიათის შეტყობინებებს.
  2018-12-24
 • ​2018 წლის 22 ნოემბერს, სხვადასხვა მობილური ოპერატორის ნომრებზე მივიდა მოკლე ტექსტური შეტყობინება, სახელწოდებით - ARQITEQTURA. სარეკლამო ხასიათის შეტყობინებით, მოქალაქეები სამშენებლო, ადმინისტრაციულ და სამოქალაქო საქმეებთან, ასევე, იურიდიულ და საკონსულტაციო მომსახურებასთან დაკავშირებით შეთავაზებას იღებდნენ

  შეტყობინების სათაურმა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის მომხმარებელთა ნაწილში გაურკვევლობა გამოიწვია. შესაბამისად, განვმარტავთ, რომ აღნიშნული რეკლამის შინაარსთან და გამავრცელებელ კომპანიასთან თბილისის მერიის არქიტექტურის სამსახურს არანაირი კავშირი არ ჰქონია.

  მოვუწოდებთ კომპანიის წარმომადგენლებს, სარეკლამო შეტყობინების გავრცელების შემთხვევაში, ნუ გამოიყენებენ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის იდენტურ სახელწოდებას, რათა მომავალში მსგავსი გაუგებრობა თავიდან ავიცილოთ.

   


  2018-11-27
 • დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაზე მომუშავე ჯგუფის- „სითი ინსტიტუტი საქართველოს“ მიერ წარმოდგენილი განახლებული მასალები.
  2018-11-19
 • ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური აცხადებს სტაჟიორთა კონკურსს.

  კანდიდატები სტაჟირებას გაივლიან შემდეგ განყოფილებებში:

  ·         I და II კლასის შენობა-ნაგებობების სანებართვო განყოფილება;

  ·         III და IV კლასის შენობა-ნაგებობების სანებართვო განყოფილება;

  ·         ძველი თბილისის სანებართვო განყოფილება;

  ხანგრძლივობა: 3 თვე
  სამუშაო საათები: სრული

  სამუშაო გრაფიკი: ორშაბათი-პარასკევი
  სამუშაო ადგილი: ქ. თბილისი
  , შარტავას . №7

  კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ არქიტექტურის ფაკულტეტის კურსდამთავრებულებს ან მაგისტრატურის სტუდენტებს.

  სტაჟირების პროგრამა მიზნად ისახავს თბილისის არქიტექტურის სამსახურში მაღალკვალიფიციური საკადრო რესურსის შექმნას. სტაჟირების პროგრამის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში, კანდიდატები დასაქმდებიან არქიტექტურის სამსახურში.

  კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად, დაინტერესებულმა კანდიდატებმა გთხოვთ, გამოაგზავნოთ რეზიუმე (CV) შემდეგი ელ. ფოსტის მისამართზე: architect@tbilisi.gov.ge  გთხოვთ, ელ.ფოსტის სათაურის ველში (subject) მიუთითოთ - სტაჟირება.

  კითხვების არსებობის შემთხვევაში, შეგიძლიათ, დაგვირეკოთ: 574738108

  გისურვებთ წარმატებას!  2018-11-05
 • ​თბილისის მერი კახა კალაძე სამშენებლო სფეროს წარმომადგენლებს შეხვდა. შეხვედრაზე ძირითადი ყურადღება ქალაქში არსებულ დაუსრულებელ მშენებლობებსა და ამ მიმართულებით არსებული პრობლემების მოგვარების გზებზე გამახვილდა.

  სამშენებლო სექტორის წარმომადგენლებთან შეხვედრა კითხვა-პასუხის რეჟიმში წარიმართა და მათ მერიის წარმომადგენლების მხრიდან ინფორმაცია ყველა მნიშვნელოვან საკითხზე მიიღეს.

  როგორც კახა კალაძემ აღნიშნა, დაინტერესებულ კომპანიებს მერიის მხრიდან მაქსიმალური თანადგომა ექნებათ, რათა შეჩერებული მშენებლობები დასრულდეს და ის პრობლემები, რომლებსაც მსგავსი ობიექტები ქმნიან, დროულად მოგვარდეს.

  „დაინტერესებულ კომპანიებს მაქსიმალურად დავუჭერთ მხარს, რათა დედაქალაქში შეჩერებული მშენებლობები დასრულდეს და ის პრობლემები, რომლებსაც ასეთი ობიექტები ქმნიან, მათ შორის, ქალაქის იერსახის დამახინჯებისა და ანტისანიტარიის თვალსაზრისით, დროულად მოგვარდეს“, - განაცხადა კახა კალაძემ.

  დედაქალაქის მერმა სამშენებლო კომპანიების წარმომადგენლებს ქალაქში ურბანული თვალსაზრისით არსებული პრობლემების მოგვარების პროცესში ჩართულობისთვის მადლობა გადაუხადა. მისი თქმით, იმ ამოცანების გადასაჭრელად, რაც ქალაქის წინაშე დგას, სამშენებლო სექტორის წარმომადგენლების როლი მნიშვნელოვანია.

  შეხვედრაზე საუბარი ასევე, შეეხო ე.წ. ხრუშჩოვკების ჩანაცვლების პროექტს. თბილისის მერმა აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, სამშენებლო სფეროს წარმომადგენლების მოსაზრებები მოისმინა.

  „სამშენებლო სფეროს წარმომადგენლებს ის შედეგები გავაცანით, რაც სამშენებლო სექტორში გვაქვს და რა მიმართულებითაც მივდივართ. ასევე, მივაწოდეთ ინფორმაცია, რომ აღნიშნულ პროცესში მათი ჩართულობა კარგი იქნება. გარდა ამისა, ვისაუბრეთ ავარიული შენობების, ე.წ. ხრუშჩოვკების ჩანაცვლების საკითხზე, რაც ასევე ძალიან აქტუალურია“, - განაცხადა თბილისის მერის მოადგილე ილია ელოშვილმა.

  თბილისის მერთან ერთად, შეხვედრას ვიცე-მერი ირაკლი ხმალაძე, მერის მოადგილე მაია ბითაძე, ასევე, ურბანული განვითარებისა და არქიტექტურის საქალაქო სამსახურების უფროსები ესწრებოდნენ.

  2018-09-26