17:10:28 კვირა, 24 იანვარი 2021
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლისთვის მისაკუთვნებელ მიწის ნაკვეთის ფართობის გამოთვლის კალკულატორი
მოშენების ფართობი (კვ.მ)
სართულების რაოდენობა
კ2 კოეფიციენტი
მიწის ნორმატიული ფართობი (კვ.მ)

განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის (კ2) მოსაკრებლის გამოთვლის კალკულატორი
მიწის ნაკვეთის ფართობი (კვ.მ)
მიწის ნაკვეთის ნორმატიული ფასი
მოთხოვნილი ინტენსივობის კოეფიციენტი (კ2)
არსებული განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტი (კ2)
20 % – იანი შეღავათი (კ2)
მოსაკრებლის ოდენობა (ლარი)