00:11:53 ოთხშაბათი, 05 ოქტომბერი 2022
დაჩქარებული მომსახურება

თბილისის არქიტექტურის სამსახური გთავაზობთ დაჩქარებული მომსახურეობის სახეობებს:


) I სტადია - მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების  დადგენა:

7
  დღის ვადაში100 

5
  დღის ვადაში 300 

1
  დღის ვადაში 1000 


) II სტადია - არქიტექტურული პროექტის შეთანხმება:

5  დღის ვადაში - 300 

3  დღის ვადაში - 800 

2  დღის ვადაში - 1200 ) III სტადია - მშენებლობის ნებართვის გაცემა:

3
  დღის ვადაში - 500 

1  დღის ვადაში - 1000 


) II - III სტადია  (გაერთიანებული) არქიტექტურული პროექტის შეთანხმება და მშენებლობის ნებართვის გაცემა:

8  დღის ვადაში - 800 

6  დღის ვადაში - 1300 

 დღის ვადაში - 1700 


 დღის ვადაში - 1800 

3  დღის ვადაში - 2200 


) დემონტაჟის ნებართვის გაცემა:

3  დღის ვადაში -  500 

1  დღის ვადაში - 1000 


)  ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლის პროექტები საჩუქრად თბილისელებსმშენებლობის ნებართვის მიღება.

1  დღის ვადაში - 100 

 

) უნებართვოდ ან/და პროექტის დარღვევით აშენებული ობიექტების ან მათი ნაწილების ლეგალიზება:

10  დღის ვადაში - 100 

3    დღის ვადაში - 300 


) I კლასი - მცირე არქიტექტურული ობიქტები:

1  დღის ვადაში - 200 


) ცვლილება ადმინისტრაციულ - სამართლებრივ აქტში:

5  დღის ვადაში - 300 

1  დღის ვადაში - 500 
დაჩქარებული მომსახურება და მასზე დაწესებული საფასურის განაკვეთები არ ვრცელდება:

1. ერთდღიან დაჩქარებულ მომსახურებაზე, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ზონაში და განსაკუთრებული სამშენებლო რეგულირების ზონაში.

2. 
იმ მომსახურებაზე, რომლის განხორციელებაც კანონმდებლობის შესაბამისად, საჭიროებს სხვა ადმინისტრაციულ ორგანოსთან შეთანხმებას

3. 
კულტურული მემკვიდრეობის უძრავ ძეგლებზე

დაჩქარებული მომსახურეობით სარგებლობის შემთხვევაში, არჩეული დღეების ათვლა ხდება პროგრამული ინვოისის საფუძველზე თანხის გადახდის მომდევნო სამუშო დღიდან. თუ განხილვის პროცესში მყოფ განაცხადზე გვსურს დაჩქარებული მომსახურეობით სარგებლობა შერჩეული დღეების რაოდენობა აითვლება არა განაცხადის რეგისტრაციის დღიდან, არამედ თანხის გადახდის მომდევნო სამუშო დღიდანშენიშვნა:  

სამსახური უფლებამოსილია, განმცხადებლის მიერ დაჩქარებული მომსახურების მოთხოვნის შემთხვევაში, დაჩქარებული მომსახურების ვადაში ჩათვალოს წარმოების დაწყებიდან გასული ვადა.