11:26:03 კვირა, 21 ივლისი 2024
დაჩქარებული მომსახურება

თბილისის არქიტექტურის სამსახური გთავაზობთ დაჩქარებული მომსახურეობის სახეობებს:


) I სტადია - მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების  დადგენა:

5
  დღის ვადაში500 

1
  დღის ვადაში 1200 


) II სტადია - არქიტექტურული პროექტის შეთანხმება:

10  დღის ვადაში - 500 

5  დღის ვადაში - 1000 

3  დღის ვადაში - 2000 ) III სტადია - მშენებლობის ნებართვის გაცემა:

3
  დღის ვადაში - 500 

1  დღის ვადაში - 1000 


) II - III სტადია  (გაერთიანებული) არქიტექტურული პროექტის შეთანხმება და მშენებლობის ნებართვის გაცემა:

13  დღის ვადაში - 1000 

8  დღის ვადაში - 1500 

 დღის ვადაში - 2000 


 დღის ვადაში - 3000 


) დემონტაჟის ნებართვის გაცემა:

3  დღის ვადაში -  500 

1  დღის ვადაში - 1000 

 

) უნებართვოდ ან/და პროექტის დარღვევით აშენებული ობიექტების ან მათი ნაწილების ლეგალიზება:

10  დღის ვადაში - 200 

5    დღის ვადაში - 500 


) I კლასი - მცირე არქიტექტურული ობიქტები:

1  დღის ვადაში - 300 


) ცვლილება ადმინისტრაციულ - სამართლებრივ აქტში:

5  დღის ვადაში - 400 

2  დღის ვადაში - 600 
დაჩქარებული მომსახურება და მასზე დაწესებული საფასურის განაკვეთები არ ვრცელდება:

1. ერთდღიან დაჩქარებულ მომსახურებაზე, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ზონაში და განსაკუთრებული სამშენებლო რეგულირების ზონაში.

2. 
იმ მომსახურებაზე, რომლის განხორციელებაც კანონმდებლობის შესაბამისად, საჭიროებს სხვა ადმინისტრაციულ ორგანოსთან შეთანხმებას

3. 
კულტურული მემკვიდრეობის უძრავ ძეგლებზე

დაჩქარებული მომსახურეობით სარგებლობის შემთხვევაში, არჩეული დღეების ათვლა ხდება პროგრამული ინვოისის საფუძველზე თანხის გადახდის მომდევნო სამუშო დღიდან. თუ განხილვის პროცესში მყოფ განაცხადზე გვსურს დაჩქარებული მომსახურეობით სარგებლობა შერჩეული დღეების რაოდენობა აითვლება არა განაცხადის რეგისტრაციის დღიდან, არამედ თანხის გადახდის მომდევნო სამუშო დღიდანშენიშვნა:  

სამსახური უფლებამოსილია, განმცხადებლის მიერ დაჩქარებული მომსახურების მოთხოვნის შემთხვევაში, დაჩქარებული მომსახურების ვადაში ჩათვალოს წარმოების დაწყებიდან გასული ვადა.